viae vitae kinderen

Visie en missie

Visie

Viae Vitae acht het van belang dat elk mens zich optimaal kan ontplooien. Onrecht en armoede zouden niet moeten bestaan en elk mens heeft recht op sociaal en economisch rechtvaardige omstandigheden.
Daarom ondersteunt stichting Viae Vitae armen en rechtelozen. In het bijzonder de zwakkeren en meest bedreigden, zoals vrouwen, kinderen en gehandicapten. Zodat een gelukkiger toekomst in het verschiet ligt.

Dat doen we door organisaties die hulp bieden, financieel, materieel en immaterieel te ondersteunen. In het bijzonder als die hulp –direct of indirect– gericht is op het welzijn van kinderen. Om dat te bereiken houdt de stichting zich bezig met fondsenwerving in brede zin: van particuliere- en bedrijvendonaties, acties, schenkingen en legaten tot subsidies en sponsoring.

Missie

Hulp van Viae Vitae is direct, kleinschalig en dicht bij de mensen. Viae Vitae verkiest geen financiering op afstand maar kiest voor samenwerking met lokale partners, o.a. met de stichting Yamaru Indonesië in Woloan, Noord Sulawesi, Indonesië.

Viae Vitae ondersteunt niet slechts financieel. We doen dat ook door het beschikbaar stellen van kennis en ervaring, van materialen en producten en door samen te werken met Nederlandse bedrijven en organisaties, zoals Nederlandse hogescholen en universiteiten.

Uitgangspunt bij de hulp en ondersteuning is het motto:
“don’t give them fish, but teach them how to fish.”